جستجو در سیناپسی

مسئولیت بردگیمی عاشقان خانواده !!!

بردگیمها میتونن چیزی بیش از بازی صرف باشن و باعث ارتقای سطح روابط بین افراد بشن. در این نوشتار توضیح میدم که شاید باید جدی تر به این مسئله فکر کرد