اطلاع رسانی و راهکار مناسب در مورد بسته های ارسالی از طریق شرکت پست

بسته های پستی را حتما سالم تحویل بگیرید.

 با توجه به مشکلات پیش آمده از طریق شرکت پست (اعم از پارگی،آسیب دیدگی، له  شدگی، سرقت و یا مفقودی کالا) هنگام تحویل بسته پستی دقت بفرمایید بسته  سالم باشد، زیرا بسته های پستی سیناپسی بدون آسیب و کاملا سالم تحویل پست می شود. در صورت پاره شدگی بسته پستی، طبق قوانین شرکت پست، بسته را تحویل نگرفته، سپس به پست عودت داده و با مراجعه به اداره منطقه پستی شهر خود، در اداره پست در حضور حراست اداره پست، بسته بازگشایی شود و اقلام موجود درآن با فاکتور  متصل به جعبه مطابقت داده شده و صورت جلسه شود تا با توجه به بیمه بسته  توسط سیناپسی، اگر محصولی از بسته کم شده یا تخریب شده بود، بتوانید از پست  غرامت بگیرید.